Arviointi

Laadun auditointi ja arviointi

Auditoinnin perusajatuksena on varmistaa, että organisaatio työskentelee yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja löytää tavan tehdä oikeita asioita. Auditoinnin avulla voidaan joko todeta toiminnan ja tavoitteiden vastaavuus tai löytää kehittämisnäkökulma, jonka ideana on suunnata ja muokata toimintatapoja.

Tarjoamme monipuolista osaamista varhaiskasvatuksen arvioinnissa. Voimme koota asiakkaan tarpeista lähtevän kokonaisuuden, jossa varhaiskasvatuksesta auditoidaan esimerkiksi suhteessa kunnan laatujärjestelmään tai yksiköiden omiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Arviointikeinoina ovat kyselyt, asiakirja-analyysi, toiminnan havainnointi ja toimijoiden haastattelut ja monia muita. Etsitään yhdessä teidän yhteisöönne sopiva auditoinnin tapa!

Laadunarviointiin perustuva kehittämistyö

Laadun auditoinnin tai arvioinnin jälkeen on mahdollista ostaa ohjattu kehittämispalvelu asiakkaan toivomassa laajuudessa. Suppeimmillaan tämä voi olla koulutussuunnitelman konsultaatio. Asiantuntijamme voivat myös suunnitella ja toteuttaa todetun tarpeen pohjalta yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa ohjatun kehittämishankkeen, jonka kesto määritellään tarpeidenne pohjalta.

Kansainvälistyvä ja kehittyvä varhaiskasvatus

Koulutuspaketti tarjoaa tutkimusmatkan suomalaisen varhaiskasvatuskulttuurin reflektointiin, vahvuuksien ja kehittämisenkohteiden tunnistamiseen, joissa peileinä toimivat toisenlaiset tavat toimia ja ymmärtää kasvatusta ja opetusta. Koulutuksen tulokulmiksi voidaan valita esimerkiksi johtajuuden ja kentän toimijoiden näkökulmat, kansainvälistyvän kasvatuksen ja opetuksen haasteet tai vertailevan kehittämisotteen hyödyntäminen laadunarvioinnissa.

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin