Oppimisympäristöt

Kohti toimivampia ja monipuolisempia oppimisympäristöjä

Koulutuksessa pohditaan, miten hyvä ja monipuoliseen toimintaan houkutteleva ympäristö mahdollistaa lasten monipuolisen toiminnan ja tukee itseohjautuvuutta, mahdollistaa pitkäkestoiset leikit ja leikkirauhan sekä antaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Parhaillaan oppimisympäristöä suunnitellaan, muokataan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristön kehittäminen antaa konkreettisia ja mainioita mahdollisuuksia myös huoltajien osallisuudelle.

Tarinallisuus opetuksessa ja kasvatuksessa

Koulutuksessa opettajan ei tarvitse opetella uusia tapoja opettaa, mutta hän saa konkreettisia käytännön vinkkejä sekä voi toteuttaa tarinallista pedagogiaa joko valmiina opetustunteina tai itse soveltaen. Tällaisen opetuksen kautta ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttaminen eri oppiaineiden yhteisprojektina on mielekästä, mutta menetelmä voidaan ottaa osaksi yksittäiseen oppiaineeseen tai jopa osaksi yhtä oppituntia. Laajimmillaan tämä tukee elämäkerrallisen identiteetin muotoilua, joka alkaa jo varhaislapsuudessa. Kysy lisää Maijulta!

Oppimisen ja identiteetin tukeminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa identiteettiä koskevat kysymykset ovat lähtökohtaisesti monimuotoisia ja vaativat erityistä pedagogista huomiota. Tässä koulutuksessa esitämme, miksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on tärkeää tunnistaa oppilaan monikerroksisen identiteetin merkitys. Autamme valmistavan luokan opettajaa sekä kasvattajaa havaitsemaan, millaisia kerroksia oppilaan identiteetillä on, ja miten sen rakentumista voi omassa opetuksessa ja kasvatuksessa tukea. Kysy lisää Maijulta ja Elinalta!

Suomi toisena kielenä, esiopetus ja valmistava opetus

Kuinka kohdata lapsi, joka on vasta saapunut Suomeen toisesta maasta ja sijoittunut päiväkotiryhmään tai valmistavaan opetukseen? Koulutuksessa lähestytään haasteita narratiivisen pedagogian ja ratkaisukeskisyyden kautta ja tarjotaan hyviä käytänteitä vasta maahan tulleiden lasten ja nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen oman kielemme ja kulttuurimme jäseniksi.

Käsi kädessä mediaan - mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa tarkastellaan mediakasvatuksen moninaisia menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen tavoitteena on tarjota monipuolisesti menetelmiä, ideoita ja sovellettavia vinkkejä alle kouluikäisten lasten mediakasvatukseen. Koulutuksessa tarjoaa hyödynnettäviä ideoita sekä digitaalisista välineistä kiinnostuneille kasvattajille että myös menetelmiä, joissa ei vaadita minkäänlaisia digitaalista teknologiaa.

Yksilönä yhteisössä - montessorikasvatuksen näkökulma lapsen osallisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen

Tässä koulutuksessa tarkastelemme montessorikasvatuksen soveltamista osana suomalaista varhaiskasvatusta. Paneudumme pedagogiikan keskeisiin teemoin kuten valmistellun oppimisympäristön ideoimiseen, vertaisvuorovaikutukseen ja lasta kannustavan kasvattajuuden kehittymiseen. Lisäksi hyödynnämme systemaattista, montessoripedagogista lapsihavainnointia suunnittelun perustana ja tutustumme montessorivälineistön mahdollisuuksiin lasten toiminnan virittäjänä.

Tunteiden säätelykeinot varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä

Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten omien tunteiden säätelykeinoja, näiden merkitystä oppimisympäristön kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin tukena. Koulutuksessa työyhteisön jäsenet saavat keinoja tunnistaa ja säädellä omia tunteita, joita varhaiskasvatustyössä herää. Paneudumme tunteiden säätelyn merkitykseen tilanteissa, joissa lapsen oppimista tuetaan. Samalla tuetaan koko työyhteisön hyvinvointia luomalla tai täsmentämällä jo olemassa olevia  työyhteisön tunnesääntöjä.

Ota yhteyttä

Tarjoamme koulutuksia erilaajuisina paketteina ja yhdistelminä tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijamme ovat koonneet tilaajan työtä helpottaakseen esimerkeiksi erilaisia kuvauksia tarjoamistamme palveluista. 

Tutustu meihin